• HATİM DUASI
 • HATİM DUASI

   

  Elhamdülillahi Rabbil’âlemîn. Essalâtü vesselâmü alâ resûlinâ Muhammedin ve Âlihî ve Sahbihî ecma’în.

   

  Yâ Rabbi; rıza-ı şerifin için okumuş olduğum “Hatm-i tilavet” , Yasin-i Şerif , sûre-i şerîfeler ve “Hatm-i tehlil”den hâsıl olan ecir ve sevabı evvela, Sevgili Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam’ın aziz, mübarek ve muazzez ruh-u şerifelerine hediye eyledim. Vâsıl eyle Yâ Rabbi!

   

  Ülü’l-azm Peygamberler: Hazret-i Âdem, Hazret-i Nûh, Hazret-i İbrâhîm, Hazret-i Mûsâ, Hazret-i Îsâ ve Hazret-i Muhammed “aleyhimüsselâm” ve Resuller, Nebiler ve bütün Peygamberlerin (aleyhissalatû vesselam) aziz, mübarek ruh-u şerifelerine, hediye eyledim. Vâsıl eyle Yâ Rabbi!

   

  Sevgili Peygamberimizin “sallallahü aleyhi ve sellem”, aba ve ecdadına, mübarek dedesi Hazret-i Abdülmuttalib, mübarek annesi Hazret-i Âmine ve mübarek babası Hazret-i Abdullah’ın ve Ehli beytin ruh-u şerifelerine hediye eyledim. Vâsıl eyle Yâ Rabbi!

   

  Hazret-i Ebu Bekr-i Sıddık, Hazret-i Ömer-ül Faruk, Hazret-i Osman-ı Zinnureyn, Hazret-i Ali-yül Mürteza Talha bin Ubeydullah, Zübeyr bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa’d bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Ebu Ubeyde bin Cerrah, Hazret-i Hasan, Hazret-i Hüseyin, Hazret-i Hamza, Hazret-i Abbas, Hazret-i Hadice, Hazret-i Fâtıma, Hazret-i Âişe, Hazret-i Halid bin Zeyd Eba Eyyüb-el Ensari, Selmân-ı Fârisî, Muaz bin Cebel, Zeyd bin Harise, Ca’fer-i Tayyar, Abdullah bin Revâhâ, Ammâr bin Yâser, Bilâl-i Habeşî, Ebû Hureyre, Ebû Zer-i Gıfârî, Enes Bin Mâlik, Hâlid bin Velid, Huzeyfe-tül Yemânî ve bütün Eshab-ı kiramın, ruh-u şerifelerine, hediye eyledim. Vâsıl eyle Yâ Rabbi!

   

  Tâbiin, tebe-i tâbiin, müctehidlerin, müfessirlerin, on iki imamın, turuk-i aliyyenin, sofiyye-i aliyyenin ve silsile-i aliyyenin ve hassaten, Veysel Karânî, Hasan-ı Basrî, İmam-ı a’zam Ebu Hanife, İmam-ı Malik, İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed bin Hanbel, İmâm-ı Zeynel’âbidîn, İmâm-ı Muhammed Bâkır, İmâm-ı Ca’fer-i Sâdık, İmâm-ı Mûsâ Kâzım, İmâm-ı Ali Rızâ, Süfyân-ı Sevrî , Bâyezîd-i Bistâmî, Ebü’l-Hasen-i Harkânî, Yusuf-i Hemedani, Abdulhalık Goncdüvanî, Seyyit Emîr Külâl, İbrâhîm bin Edhem, Abdullah bin Mübârek, Mâlik bin Dînâr , Bişr-i Hafî , Dâvûd-i Tâî , Ma’rûf-i Kerhi, Sırrî-yi Sekatî, Cüneyd-i Bağdadî, Seyyidet Nefise, İmâm-ı Buhârî, İmâm-ı Müslim,  Ebül-Hasen-i Eşari, Ebû Mensur-ı Maturidi, Ahmed bin Ali Nâmıkî Câmî, İmam-ı Muhammed Gazali, Seyyid Abdülkadir-i Geylani, Ahmed Rıfai, Mu’înüddîn-i Çeştî, Şihâbüddîn Sühreverdî, Necmeddin-i Kübra, Ebü’l-Hasen-i Şâzilî, Ahmed-i Bedevî, Sadreddîn-i Konevî, Muhyiddîn-i Arabî, Şems-i Tebrîzî, Mevlânâ Celâleddîn-i  Rûmî, Hayât bin Kays el-Harrânî, Şah-ı Nakşibend Behaeddin-i Buhari, Ubeydullah-i Ahrar, Muhammed Bâkî-Billah, İmam-ı Ahmed Rabbani, Seyyid Abdullah-ı Dehlevi, Mevlana Halid-i Bağdadi, Seyyid Tâhâ-i Hakkari, Seyyid Fehim-i Arvasi, Seyyid Abdülhakim-i Arvasi, Kâdı Iyâd, Molla Abdürrahmân Câmî, Abdülvehhab-ı Şarani, İsmâil Fakîrullah, Molla Fenârî, Ebu-l Vefa, Aziz Mahmud Hüdayi, Murâd-ı Münzâvî, Mehmed Emin Tokadi, Abdülfettah-ı Akri Bağdadi, Hüseyin Hilmi bin Said Efendi  ve Osmanlı Sultanlarının ve İslam sultanlarının velilerin, âlimlerin ve salihlerin ruh-u şerifelerine hediye eyledim. Vâsıl eyle Yâ Rabbi!

   

  Hocalarımızın, anne, baba ve evladlarımızın, kardeşlerimizin, kayınpeder, kayınvalide ve bütün dedelerimizin, ninelerimizin, hala, teyze, amca, dayı ve sâir akrabalarımızdan olup ahirete göç edenlerin ve sevdiklerimizin, dostlarımızın, üzerimizde hakkı olanların ve bütün ehl-i imanın ruhlarına ve Ehl-i sünnete hizmet edenlerin ruhlarına hediye eyledim. Vâsıl eyle Yâ Rabbi!

   

  Yâ Rabbi, ibadetlerimizi kabul buyur! Tövbelerimizi kabul eyle! Bize hidayet ver! Bizi sırat-ı müstakimde bulundur. Ahir ve akıbetimizi hayreyle! Son nefesimizde kelime-i tevhid söylememizi nasip eyle! Ölmüşlerimizi af ve mağfiret eyle!

   

  Yâ Rabbi, dünyadaki belalardan ve ahiret azabından bizi koru. Günahlarımızı affet, kusurlarımızı bağışla, din ve dünya işlerimizi ıslah et. Hastalarımıza şifâ, dertli olanlarımıza devâ ihsân eyle!

   

  Yâ Rabbi, bizi şeytan ve düşman şerrinden ve nefs-i emmaremizin şerrinden muhafaza eyle! Evimize iyilikler, hayırlı ve bereketli rızıklar ihsan eyle! Ehl-i İslama selamet ihsan eyle! Din düşmanlarını kahr ve perişan eyle! Kâfirlerle cihad etmekte olan müslümanlara imdad-ı ilahiyyen ile imdat eyle!

   

  Yâ Rabbî, bizi riyadan, nifaktan, kazadan, acizlikten, zelil olmaktan, zulüm görmekten, kötü huydan, bid’at işlemekten, dalalete düşmekten, ihlassız amelden, her çeşit günahtan, küfre girmekten, erzel-i ömürden, ölürken gelecek fitnelerden, dinimize, dünyamıza zarar verecek şeylerden bizleri koru!

   

  Yâ Rabbî, hakiki iman, güzel ahlak, kaza ve kadere rıza gösteren hayırlı bir ömür,  ve islamiyyete hizmet etmeyi, kabir azabından ve ahiret dehşetinden kurtulmayı, ömür boyu rızana uygun iş yapmayı, şehit olarak ölmeyi ve son nefeste ehl-i sünnet itikadına uygun bir iman ve tevbe nasip eyle.

   

  Yâ Rabbi, bize hubb-i fillah ve buğd-i fillah nasip eyle! Kendi sevgini, sevdiklerinin sevgisini, sevgine kavuşturacak amellerin sevgisini nasip eyle! İlmimizi, ihlasımızı artır, cömert ve îsâr sahibi kullarından eyle.

   

  Yâ Rabbi, ana babamıza ve evlatlarımıza ve akraba ve ahbabımıza ve bütün din kardeşlerimize hayırlı ömürler ve güzel huy, akl-ı selim ve sıhhat ve afiyet, rüşdü hidayet ve istikamet ihsan eyle. Hepimize se’âdet-i ebediye’ye kavuşturan amelleri yapmak ihsân eyle.

   

  Ey yüce Rabbimiz! Hakkında “Sen olmasaydın, sen olmasaydın âlemleri yaratmazdım” buyurduğun Peygamberimiz Muhammed aleyhisselâm’ın hatırı için hepimizi ahirette Resulullah efendimizin “sallallahu aleyhi ve sellem” liva-i hamd sancağının altında toplanmayı ve kevser havzı başında beraber olmayı ve sırattan şimşek gibi geçmeyi ve cennette Resulullah efendimizin “sallallahu aleyhi ve sellem”  mübarek elini öpmeyi, rü’yet (cemallullah) ile şeflenmeyi nasip eyle.

   

  Allahümmagfir verham ve ente hayrürrâhimîn. Teveffenî müslimen ve elhıknî bissâlihîn. Allahümmagfir-lî ve li-vâlideyye ve li-üstâziyye ve lilmü’minîne vel mü’minât yevme yekûmül hisâb.

  Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü annî. Allahümme innî es’elükessıhhate vel-âfiyete vel-emânete ve hüsnelhulkı verrıdâe bilkaderi bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

   

  Velhamdü-lillâhi rabbil’âlemîn. Allahümme salli alâ..., Allahümme bârik alâ..., Allahümme Rabbenâ âtinâ... Velhamdü lillâhi Rabbil’âlemîn. Estagfirullah, estagfirullah, estagfirullah, estagfirullahel’azîm elkerîm ellezî lâ ilâhe illâ huv el-hayyel-kayyûme ve etûbü ileyh.

   

  Sübhâne rabbike Rabbil’-izzeti ammâ yasıfûn ve selâmün alelmürselîn velhamdülillahi Rabbil’âlemîn.