• ELLİ DÖRT FARZ
 •  

  ELLİ DÖRT FARZ

  Allahü teâlânın yapılmasını âyet-i kerîme ile açıkca ve kesin olarak emrettiklerine (farz) denir. Yasak ettiklerine (Harâm) denir. Her müslimânın farzları, ya’nî emr olunanları ve harâm olanları, ya’nî yasak edilmiş olanları öğrenmesi farzdır.

  Farz-ı Ayn: Her mükellef olan müslimânın bizzat kendisinin yapması lâzım olan farzdır. İslâm âlimleri, her müslimânın öğrenmesi, inanması ve tâbi’ olması lâzım olan farzlardan elli dört adedini seçmişlerdir.

  Ellidört farzı kolay ezberlemek için formüllü bir çalışma hazırladık.Allahü teâlâ, hepimize farzları yapmak ve haramlardan sakınmak nasib etsin.

   

  1. Allahü teâlâ’nın bir olduğuna inanmak.
  2. Allahü teâlâya şirk koşmamak.
  3. Allahü teâlânın varlığını, ya’nî sıfatlarını, mahlûklarını tefekkür etmek.
  4. Allahü azîm-üş-şâna ve Resûlüne itâ’at etmek.
  5. Allahü teâlânın rahmetinden ümîd kesmemek.
  6. Allahın azâbından emîn olmayıp, dâima korkmak.
  7. Allahü azîm-üş-şânın sevdiğini sevip, sevmediğinden kaçmak.
  8. Allahü teâlâdan gelen kazâya râzı olmak.
  1. Kur’ân-ı azîm-üş-şânı huccet, sened tutmak. Onun hükmüne râzı olmak.
  2. Kişinin rızkına, Allahü teâlânın kefîl olduğunu hak bilmek, inanmak.
  3. Kifâyet mikdârı rızk kazanmak için çalışmak.
  4. Kalbini mâ-sivâdan [dünyâ sevgisinden] pâk etmek.
  5. Kalbini, günâhlardan temizlemek.
  6. Kanâ’at etmek.
  7. Kibrli olmakdan sakınmak.
  8. Kulağını fuhş ve çalgı gibi münkerât dinlemekden korumak.

   

  1. Beş vakit namâz için abdest almak.
  2. Beş vakt namâz kılmak.
  3. Beş vakt namâzı vaktinde kılıp, kazâya bırakmamak.
  4. Belâlara sabr etmek. Ya’nî isyân etmemek.
  5. Babaya ve anaya iyilik etmek.
  6. Bâliğ olmamış yetimin mâlını hıfz etmek.
  1. Halâl yimek ve içmek.
  2. Halâl, temiz elbise giymek.
  3. Harâma bakmamak.
  4. Hakka tevekkül ederek çalışmak.
  5. Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak.
  6. Her hâlde sözüne sâdık olmak.

   

   

  1. Malının zekâtını, tarladaki mahsûlünün uşrunu vermek.
  2. Müslimân fakîrlere zekât vermek ve yardım etmek.
  3. Mahrem olan akrabâyı ziyâret etmek.
  1. Âleme, ibret nazarıyla bakmak.
  2. Aç olanı Allah rızâsı için doyurmak.
  3. Âdetli ve lohusa olan ehline yakın olmamak.
  1. Nemâz kılacağı zemân hayzdan ve cünüblükden gusl etmek.
  2. Ni’metlerinin mukâbilinde, Allahü teâlâya şükr etmek.
  3. Nefsinin hevâsına, ya’nî harâm olan isteklerine tâbi’ olmamak.
  1. Günâhdan kaçıp, ibâdetlerle meşgul olmak.
  2. Günâhlardan tevbe etmek.
  3. Genç oğlanlara yakın olmamak.

   

  1. İhlâs üzere ibâdet etmek.
  2. İnsan ve cin şeytânlarını düşman bilmek.
  1. Zulmle, kimsenin malını almamak.
  2. Zinâdan kaçınmak.
  1. Dâimâ, Allahü teâlâdan havf edip, [korkarak], harâm işlemekden sakınmak.
  2. Dilini harâm, fuhş olan sözlerden korumak.
  1. Emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yapmak
  2. Emânete hıyânet etmemek.

   

  1. Şerâbı ve alkollü içkileri içmemek.
  1. Ölümü hak bilmek ve ölüme hâzırlanmak.
  1. Farzları ve harâmları öğrenmek.
  1. Ülül-emre karşı gelmemek.
  1. Tartı ve ölçü âletlerini, hak üzere kullanmak.
  1. Yalan yere yemîn etmemek.

   

  Ezberleme Formülü
  A-K.            8 ADET (Her harften)
  B-H.            6 ADET (Her harften)
  MANG.       3 ADET (Her harften)
  İZDE.          2 ADET (Her harften)
  ŞÖFÜYT.   1 ADET  (Her harften)