• GÜNLÜK OKUNACAK BAZI SÛRE VE DUÂLAR
 • 1. Sabâh ve akşam Âmentü

  2. Evinden çıkarken Âyetelkürsî, eve gelince Âyetelkürsî ve İhlâs

  3. Sabâh ve akşam, üçer kerre Fâtiha, Kâfirûn, İhlas, Felak ve Nas

  4. Sabâh ve akşam 11 kerre Kureyş sûresi

  5. Sabâh ve akşam 100 kerre (Sübhânallahi ve bi-hamdihi sübhânallahil’azîm)

  6. Sabâh ve akşam 100 kerre (Sübhânellahi velhamdü lillahi ve lâilahe illallahü vallahü ekber)

  7. Sabâh ve akşam besmele ile 3 kerre (Bismillâhillezî lâ-yedurru ma’ asmihî şey’ün fil-erdı velâ fissemâi ve hüvessemî’ul’alîm)

  8. Sabâh ve akşam (Allahümme innî e’ûzü bike min en-üşrike bike şey-en ve ene a’lemü ve estagfirü-ke li-mâ lâ-a’lemü inneke ente allâmülguyûb)

  9. Sabâh ve akşam (Allahümme mâ esbaha bî min ni’metin ev bi-ehadin min halkıke, fe minke vahdeke, lâ şerîke leke, fe lekel hamdü ve lekeşşükr) (akşam (Mâ esbaha) yerine (Mâ emsâ) )

  10. Her gün 70 kerre (Estagfirullah min külli mâ kerihallah)

  11. Her gün 40 kerre (Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü minez-zâlimîn)

  12. Her gün 500 kerre (Lâ havle velâ kuvvete illâ billah). Okumağa başlarken ve okuduktan sonra da yüzer kerre (Salevât).

  13. Her gün 1000 kerre (Kelime-i tehlil)

  14. Her gece (Yasîn-i şerif) ve (Tebareke) sûresi

  15. Nemâzlarda düâdan sonra, (Sübhâne rabbike) âyet-i kerîmesini okumalıdır. Düâ bitince “Velhamdü lillâhi rabbil âlemîn” ve Allahümme salli alâ..., Allahümme bârik alâ..., Allahümme rabbenâ âtinâ... ile Fâtiha sonra Besmele ile, 11 İhlâs ve iki Kul-e’ûzü ve 70 Estagfirullah sonra, 10 kerre “Sübhânallahi ve bi hamdihi sübhânallahil’azîmi ve bi-hamdihî”

  16. Sabâh nemâzdan sonra: (Yâ hayyü yâ kayyûm yâ zel celâl-i vel ikrâm. Allahümme innî es’elüke en tuhyiye kalbî bi nûri ma’rifetike ebeden yâ Allah,yâ Allah,yâ Allah celle celâlüh)

  17. Sabâh nemâzı duadan sonra,10 kerre (Lâ ilâhe illallah vahdehu lâ-şerîke-leh lehülmülkü ve lehül-hamdü yuhyî ve yümît ve hüve alâ külli şey’in kadîr)

  18. Cum’a günü sabâh nemâzından önce, 3 kerre (Estagfirullahel’azîm ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyelkayyûme ve etûbü ileyh)

  19. Cum’a nemâzdan sonra, 7 kerre Fâtiha, Kâfirûn, İhlâs,Felak ve Nâs

  20. Abdest aldıkdan sonra 3 kerre Kadir sûresi ve 10 kerre (Salevât).

  21. Hadîs-i şerîfde, (Zikrin en iyisi, Lâilâhe illallahdır) buyuruldu. Bunun için,müsait zemânlarda hep bu (Kelime-i tevhîd)i okumalıdır.