• VASİYETNAME ÖRNEĞİ
 •  

   

  ........... ………………, hazırlamış oldukları vasıyyetnâmesi:

   

  Elhamdülillâhi âlâ dînil islâm ve âlâ tevfîkil îmân ve âlâ hidâyetirrahmân ve sallallahü âlâ seyyidinâ Muhammedin ve âlâ âlihî ve sahbihî ve sellem.

   

  Rahman ve rahim olan Allahü teâlânın ismi şerifi ve emriyle bu vasıyyetnâmemi aklım ve şuurum yerinde olarak yazıyorum.

   

  Allahü teâlâya hamd, Resulüne sallallahü aleyhi ve sellemsalat ve selam olsun. Allahü teâlâ, hepimizi Muhammed aleyhissalâtü vesselâmın doğru yolundan ayırmasın! Son nefeste imanla ve şehid olarak ölmeyi nasib eylesin. Âmîn.

   

  Allahü teâlâyı ve Resulünü, sallallahü aleyhi ve sellemve sevdiklerinin hepsini seviyorum. Hadîs-i şerîfde, (El-mer’ü mea men ehabbe) buyuruldu ki, (Kişi, sevdiği ile berâberdir) demekdir İnsan, sevdiğini çok hâtırlar. Kalb hep onu zikr eder. Allahü teâlâyı çok sevenin, Onu çok hâtırlaması, kalbinin hep Onu zikr etmesi lâzımdır. Bunun içindir ki, Kur'ân-ı Kerîm'de (Allahü teâlâyı çok zikr ediniz) buyuruluyor. Allahü teâlâ'nın sevgisine kavuşmak için, ehl-i sünnet âlimlerinin kitâplarında yazılı olduğu gibi îmân etmek ve bütün sözleri, işleri, onların bildirdiklerine uygun olmak gerekiyor. Allahü teâlâ'nın sevdiklerini sevmek, büyük nimettir. Dünyâda râhata ve âhirette sonsuz iyiliklere kavuşmak için, sâlih müslüman olmak lâzımdır. Sâlih olan mümin, ehl-i sünnet itikâdındadır. Mürşidi kâmillerden, feyz almak isteyenin sâlih müslüman olması lâzımdır. İbâdetlerin ve dünyâ işlerinin faydalı, mübârek olması, yalnız Allah için yapmakla, yalnız Allah için kazanmakla ve yalnız Allah için vermekle, kısacası, ihlâs sâhibi olmakla olur.

   

  Bu yaşıma kadar Ehl-i sünnet itikadı üzere yaşadım. Bundan sonra da bu itikad üzere bulunmayı Allahü teâlâdan niyaz ediyorum. Hiçbir ibadetime ve hayırlı amelime güvenmiyorum. Allahü teâlânın sonsuz merhametine güveniyor Habibinin ve sevdiklerinin şefaatini diliyorum. Allahü teâlâya sonsuz hamd ve şükürler olsun ki, bu Fakîri, mubârek zatların sohbetine kavuşdurdu ve hizmetlerinde bulunmakla ve istifâde etmekle şereflendirdi. O büyük zâtlardan öğrendiklerimi ve kitâblarından edindiklerimle amel etmek,ve ehl-isünnet kitablarını yaymak nasîb eyledi.Hanımımdan ve çocuklarımdan Ehl-i Sünnet itikadı ve islam ahlakı üzere yaşamalarını ve din-i islama hizmet etmelerini hassasiyetle istiyorum.

   

  Hadîs-i şerîfde buyuruldu ki, (Ölü, suda boğulmak üzere olan biri gibidir. Babasından, anasından, kardeşinden ve arkadaşından gelecek olan bir düâyı hep beklemekdedir. Ona bir düâ gelince, dünyâya ve dünyâda olanların hepsine kavuşmakdan dahâ çok sevinir. Allahü teâlâ, yeryüzünde olanların düâları yardımı ile kabrde olanlara dağlar gibi rahmet gönderir. Dirilerin ölülere olan hediyyesi, onlar için istigfâr etmekdir). Aile efradımdan ve arkadaşlarımdan ve Hatm-i tilavet” ve “Hatm-i tehlilokuyup sevabını ruhuma hediye etmelerini hasseten istirham ediyorum. Beni kabirde yalnız bırakmamalarını, bilhassa Cuma ve pazartesi geceleri Yasin-i Şerif ve diğer sureleri okuyup dua etmelerini istirham ediyorum.

   

  Anneme, babama, zevceme, çocuklarıma ve yakın akrabalarıma ve bütün mümin kardeşlerime hakkımı helal ettim. Annemden, babamdan, zevcemden, çocuklarımdan, akrabalarımdan ve bütün din kardeşlerimden de bana haklarını helal etmelerini istirham ediyorum. Hayır, dualarını bekliyorum.

   

  İslamiyyeti öğrenmeli ve bildiği ile amel etmelidir. Oyun, eğlence ile ömrü ziyân etmemelidir. İslamiyyete uymayan şeylere dünyâ denir. Böyle şeylerin fâidesiz olduklarını, kabirde ve kıyamette işe yaramayacaklarını düşünmelidir. Kurtuluş sünnete uymakta, bidatlerden sakınmaktadır.

   

  Sevdiklerini bizlere tanıtan ve onları sevmek ni'metini ihsân eden yüce Rabbimize şükürler olsun. Yâ Rabbî! Günâhlarımız büyük ve çok ise de, senin afv ve mağfiretin de sonsuzdur. Sevdiklerinin hürmetine bizi afv ve mağfiret eyle! Âmin.

   

  "Hiç kimseden alacağım yok. Hiç kimseye borcum yok. Hiç kimseye kırgın değilim. Herkese hakkımı helal ediyorum. Beş vakt nemâzı cemâ’at ile kılınız! Halâl, harâm olan şeyleri iyi öğreniniz! Bunları birbirine karışdırmayınız! Kıyâmetde azâblardan kurtulabilmek, ancak islâmiyyetin sâhibine uymakla olur aleyhi ve alâ âlihissalevâtü vetteslîmât”. Geçici lezzetlere, çabuk biten, tükenen dünyâlıklara aldanmamalıdır. Allahü teâlâ iyi işler yapmağı kolaylaşdırsın! Âmîn.Hiç kimseyle münakaşa etmeyin.

   

  Emr-i hak vaki olduğunda, techiz, tekfin ve defin işlerimin çok sevdiğim arkadaşlarım tarafından yapılmasını istirham ediyorum. Cenaze namazımı Ehl-i Sünnet itikadı üzere olan bir kardeşim kıldırsın. Zevcemde emanet olarak bulunan teberrüklerin kabrime konmasını istirham ediyorum.

   

  Allahü teâlânın emriyle vefat ettiğim zaman bıraktığım malın hepsi ve bütün alacaklarım alınarak, önce sünnete uygun olarak techiz ve tekfinim yapılıp, sonra borcum çıkarsa ödensin.Zevceme olan ..............................mehr-i müeccel ödensin.

   

  Özel Hususlar …..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…………………

   

  ……………………………...…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…..

   

  ……………………………...…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…..

   

  ……………………………...…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..…..….…..

   

   

  Alacaklarımı almak ve borçlarımı ödemek hususunda ...................................................................... efendiyi vasıyyet ediyorum. Borçlarım ödendikten sonra geriye kalanın üçte biri ayrılsın. Bu ayrılan üçte bir içinden, namaz iskatı ve oruc, yemin ve adaklarım ve diğer hukukum için olan kefaretlerim yapılsın. Şeriate uygun olarak iskat yapılarak müslüman fakirlere dağıtılsın. Bu ayrılan üçte bir malımın kalanını da seçtiğim vasim dilediği hayrat ve hasenata harc etsin.

   

  İslam dininin esaslarına uygun olarak borçlarım ödendikten sonra kalan malımdan aile efradıma düşecek hisselerin dinimizin emirlerine uygun şekilde taksimini yapmaya ……………………… efendiyi vasıyyet ediyorum.

   

  Allahü teâlâ doğru yolda olanların yardımcısıdır.  Allahümme Rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhireti haseneten vekınâ azâbennâr, birahmetike yâ erhamerrahimîn.

   

  Vasıyyetnamemi; Sübhaneke Allahümme ve bi-hamdike la ilahe illa ente estağfiruke ve etübü ileyke vağfirli verhemni inneke ente gafururrahimdiyerek bitiriyorum.

   

  Hepinizi Allahü teâlâya emânet ediyorum.

   

  Bu vasıyyetimi yerine getirmeye ...................................................................efendiyi seçtim ve tayin ettim.

   

  ..........................................................................efendi ve ...............................................efendinin huzurlarında bu vasıyyetname hazırlandı.

   

  Vasi ...............................................efendi şahitler huzurunda bu vasıyyeti dinleyip kabul etti ve hepsini en iyi şekilde yapmayı üzerine aldı.

   

   

  Vasi                     1.Şahit                                   2.Şahit                                Vasıyyeti yapan

   

  Hicri : …. / …………… / 14 …

   

  Miladi : …. / …………… / 20 …