• NAMAZDA KIRÂET
  • Kendi işitecek kadar sesli okumağa, (hafî okumak) denir.Yanında olan kimselerin de işitecekleri kadar sesli okumağa, (cehrî) ya’nî yüksek sesle okumak denir.
  • Kırâetde, Kur’ân-ı kerîmin tercemesini okumak câiz değildir.
  • Kırâet üç şeyle temâm olur: Cehren okunursa, sadâsını çıkarmak, gizli okunursa kendi işitecek kadar, hürûfâtı sıhhatli olarak okumakla. Kur’ân-ı kerîmin ma’nâsını düşünmekle. Tecvîd üzere okumakla.
  • İftitâh tekbîri (Allahü ekber) demek farz
  • Her nemâzın evvelki rek’atinde (Sübhâneke) okumak sünnet.
  • İmâmın arkasında, (Sübhâneke)den gayri bir şey okumamak vacib
  • Sübhânekeden sonra, (E’ûzü) okumak sünnet.
  • E’ûzü’ dan sonra (Besmele) okumak sünnet.
  • Fâtiha okumak vacib.
  • Fâtihayı her rek’atde bir kerre okumak vâcib.
  • Fâtihayı sûreden önce okumak da, ayrıca vâcibdir.
  • Fâtiha-i şerîfenin evvelinde, cümle rek’atlerde, (Besmele) okumak sünnet
  • Fâtiha-i şerîfeyi bitirdikde, yavaşca (âmîn) demek sünnet.
  • Fâtihadan sonra, bir sûre,üç âyet, yâhud, üç âyet kadar uzun bir âyet okumak vâcib,
  • Fâtihadan sonra okunacak âyet mikdârı, sabâh ve öğle namâzlarında uzun,

  akşam namâzlarında kısa olmak. Müstehab

  • Zamm-ı sûreyi farzların birinci ve ikinci rek’atlerinde okumak vacib
  • Zamm-ı sûreyi vâcib ve sünnetlerin her rek’atinde okumak vacib
  • İkinci rek’atde birinci rek’atde okuduğu sûreden sonraki sûreyi atlamak mekruh.
  • İkinci rek’atde, birinci de okuduğu zamm-ı sûreden,üç âyet uzun okumak mekruh.
  • İkincide, birincide okuduğundan önceki âyetleri veyâ sûreleri okumak mekrûh.
  • Birinci rek’atde okuduğunu, ikinci rek’atde de okumak tenzîhen mekrûh.
  • Birincide Kul’e’ûzü bi-Rabbin-nâs okursa, ikincide tekrâr okur.
  • Bir rek’atde, sıra ile birkaç sûre okumak mekrûh değil ise de, bir sûre okumak efdaldir.
  • Bir kısa sûre kadar üç âyet okumak, bir uzun âyet okumakdan efdaldir.
  • Birinci ve ikinci rek’atlerde, aynı sûreyi okumak mekruh.
  • Bir rek’atde, aynı sûreyi, iki kerre okumak mekruh.
  • Aynı nemâzların aynı rek’atlerinde, aynı âyetleri okumağı âdet edinmek mekrûh.
  • Yalnız kılan, her rek’atde aynı mikdârda okuyabilir.
  • Kıyâmdan rükû’a inerken tekbîr almak sünnet.
  • Rükû’da (ta’dîl-i erkân) Üç kerre (Sübhânallah) diyecek kadar durmak vâcib.
  • Rükû’da üç kerre (Sübhâne rabbiyel’azîm) demek sünnet.
  • Rükû’da, Beş kerre veyâ yedi kerre (Sübhâne rabbiyelazîm) demek müstehab.
  • Rükû’dan kalkarken, (Semi’allahü limen hamideh) demek sünnet
  • Rükû’dan kalkdıkdan sonra, (Rabbenâ lekelhamd) demek.
  • Kavmede tumânînet (sübhânallah) diyecek kadar durmak, vacib.
  • Kıyâmdan secdeye inerken, (Allahü ekber) demek sünnet.
  • İki secdede (ta’dîl-i erkân),Üç kerre (Sübhânallah)diyecek kadar durmak vâcib.
  • Secdede üç kerre (Sübhâne rabbiyel-a’lâ) demek sünnet.
  • Secdede, beş kerre veyâ yedi kerre (Sübhâne rabbiyel-a’lâ) demek müstehab
  • Birinci secdeden kalkarken, (Allahü ekber) demek sünnet.
  • Kavmede tumânînet (sübhânallah) diyecek kadar durmak, vacib
  • İkinci secdeye inerken, (Allahü ekber) demek sünnet
  • İkinci secdeden kalkarken, (Allahü ekber) demek sünnet
  • Secdeleri birbiri ardınca yapmak vacib
  • Ka’de-i ûlâda teşehhüd mikdârı oturmak vacib
  • Son rek’atde otururken, (Ettehıyyâtü) okumak vacib
  • Farzların ve vâciblerin ve öğlenin ve Cum’anın evvel sünnetlerinin ve Cum’anın son sünnetinin yalnız ka’de-i ahîrelerinde, salevât düâlarını okumak sünnet.
  • ve sâir nemâzların [İkindi ve yatsının dört rek’at sünnetleri gibi]

  her ka’delerinde, salevât düâlarını okumak sünnet.

  • Vitr namâzının üçüncü rek’atinin sonunda, kunût düâsı okumak.
  • Cehr ile okunacak yerde, cehr ile okumak.İmâmın, sabâh, Cum’a, bayram, terâvîh, vitr nemâzlarında ve akşam ile yatsının ilk iki rek’atinde yüksek sesle okuması vacib
  • İhfâ ile okunacak yerde ihfâ ile okumak. Öğle ve ikindi farzlarında ve akşamın üçüncü, yatsının üçüncü ve dördüncü rek’atlerinde hafîf sesle okumak vâcibdir.
  • İmâmın Cum’a ve bayram nemâzlarından başka her nemâzda, birinci rek’atde, ikinci rek’atde okuduğunun iki misli uzun okuması sünnetdir.
  • İkindi ve yatsının ilk sünnetlerin,ikinci rek’atlerinde otururken, ettehıyyâtü... den sonra, Allahümme salli alâ... sonra... bârik alâ... sonuna kadar okunur. Ayağa kalkınca, üçüncü rek’atde, önce Besmele çekmeden, Sübhâneke... okunur.
  • Öğle nemâzının ilk sünneti,birinci oturuşta yalnız ettehıyyâtü okunup, sonra üçüncü rek’at için, kalkınca, önce Besmele çekip, doğruca Fâtiha okunur.
  • Namâzın sonunda, (Esselâmü aleyküm ve rahmetullah) demek vacibtir
  • Farz ile son sünnet arasında düâ ve evrâd okumak mekrûh.
  • Bayram nemâzını kılarken, zâid olan tekbîrleri almak vacib
  • Kurban bayramının arefesinin sabâh namâzından, dördüncü günün ikindi namâzına kadar, yirmi üç farz namâzının akâbinde, (Tekbîr-i teşrîk) okumak vâcibdir.

   

   

   

   

  • Kazâya kalmış nemâzı olup olmadığını bilemiyen kimsenin öğle, ikindi ve yatsının sünnetlerinde zamm-ı sûre okuması dahâ iyi olur.

   

  • Kazâsı olmıyan, âhır zuhurun dört rek’atinde de zamm-ı sûre okumalıdır. Cum’a nemâzı kabûl olmayıp, öğlenin farzı yerine geçerse, farzda sûre okumak zarar vermez.
  • Diğer üç mezhebde, her nemâzda ve her rek’atde Fâtiha okumak farzdır.

   

   

   

   Zammı sureler aşağıdaki tabloya göre okunabilir.

   

  Birinci Rekatte okunacak Sûreler

  İkinci Rekatte Okunacak Sûreler

   

   

   

   

   

   

   

  Fil Sûresi (5 Ayet)

  Kureyş

  Kevser

  Kafirun

  Nasr

  Tebbet

  İhlas

  Felak

  Nas

   

   

  Kureyş Sûresi (4 Ayet)

  Kafirun

  Nasr

  Tebbet

  İhlas

  Felak

  Nas

   

   

   

   

  Maun Sûresi (7 Ayet)

  Kevser

  Nasr

  Tebbet

  İhlas

  Felak

  Nas

   

   

   

   

  Kevser Sûresi (3 Ayet)

  Tebbet

  İhlas

  Felak

   

   

   

   

   

   

   

  Kafirun Sûresi (6 Ayet)

  Nasr

  İhlas

  Felak

  Nas

   

   

   

   

   

   

  Nasr Sûresi (3 Ayet)

  Tebbet

  Felak

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tebbet Sûresi (5 Ayet)

  İhlas

  Nas

   

   

   

   

   

   

   

   

  İhlas Sûresi (4 Ayet)

  Felak

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Felak Sûresi (5 Ayet)

  Nas

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nas Sûresi (6 Ayet)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Asr Sûresi (3 Ayet)

  Fil

  Kureyş

  Kevser

  Nasr

  Tebbet

  İhlas

  Felak

   

   

   

  Kadr Sûresi (5 Ayet)

  Fil

  Kureyş

  Maun

  Kevser

  Kafirun

  Nasr

  Tebbet

  İhlas

  Felak

  Nas