• ALLAHÜ AZÎM-ÜŞ-ŞÂN HAKKINDA, BİZLERE BİLMESİ VÂCİB OLAN SIFATLAR
 • Allahü teâlâya îmân etmek, Onun (Ülûhiyyet sıfatları)na ya’nî Onun (sıfât-ı zâtiyye)sine ve (sıfât-ı sübûtiyye)sine ve verdiği haberlere inanmaktır ve Onun dînine uymaktır. Allahü azîm-üş-şân hakkında, bizlere bilmesi vâcib olan sıfatlar, yirmi ikidir.

  SIFÂT-I ZÂTİYYE

  Allahü azîm-üş-şân hakkında, bizlere bilmesi vâcib olan sıfâtı zâtiyye altıdır:

  1-Vücûd, (var olmak) ,Naklen delîl Allahü teâlânın (İnnenî enellâhü) kavl-i şerîfidir.

  2-Kıdem, (Varlığının evveli,başlangıcı olmamak)

  3-Bekâ, (Varlığının âhırı,sonu olmamak),Naklen delîl Hadîd sûresi 3. âyet-i kerîmesidir.

  4-Kıyâm bi-nefsihi, (Kimseye muhtâc olmamak),Naklen delîl Muhammed “aleyhisselâm” sûresi son âyet-i kerîmesidir.

  5-Muhâlefetün lil-havâdis, (Kimseye, benzememek),Naklen delîl Şûrâ sûresi 11. âyet-i kerimesidir.

  6-Vahdâniyyet, (Şerîki ve nazîri olmamak),Naklen delîl İhlâs sûresi 1. âyet-i kerîmesidir.

   

  SIFAT-I SÜBÛTİYYE

  Allahü azîm-üş-şân hakkında bizlere bilmesi vâcib olan sıfât-ı sübûtiyye sekizdir

  1-Hayât, (diri olmaktır) ,Naklen delîl Bekara sûresi 255. âyet-i kerîmesi baş kısmıdır.

  2-İlm, (bilmesi olmaktır),Naklen delîl Haşr sûresi 22. âyet-i kerîmesidir.

  3-Sem’, (işitmesi olmaktır),Naklen delîl İsrâ sûresi 1. âyet-i kerîmesidir.

  4-Basar, (görmesi olmaktır),Naklen delîl İsrâ sûresi 1. âyet-i kerîmesidir.

  5-İrâde, (dilemesi olmaktır),Naklen delîl İbrâhîm sûresi 27. âyet-i kerîmesidir.

  6-Kudret, (gücünün yetmesi olmaktır),Naklen delîl Âl-i İmrân sûresi 165. âyet-i kerîmesidir.

  7-Kelâm, (söylemesi olmaktır),Naklen delîl Nisâ sûresi 164. âyet-i kerîmesidir.

  8-Tekvîn, (yaratıcı olmaktır),Naklen delîl Zümer sûresi 62. âyet-i kerîmesidir.

   

  SIFAT-I MA'NEVİYYE

  Allahü azîm-üş-şân hakkında bize bilmesi vâcib olan sıfât-ı ma’neviyye, sekizdir.

  1-Hayyün, diri olucudur.

  2-Semî’un,işiticidir.

  3-Basîrün, görücüdür.

  4-Mürîdün, dileyicidir.

  5-Alîmün, bilicidir.

  6-Kadîrün, gücü yeticidir.

  7-Mütekellimün, söyleyicidir.

  8-Mükevvinün, herşeyi yaratıcıdır (halk edicidir).